Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Praktyki zawodowe

Koordynatorem praktyk zawodowych na Wydziale Malarstwa jest dr. hab. Jan Mioduszewski jan.mioduszewski@asp.waw.pl

Regulamin praktyk

 • Praktyki zawodowe mają charakter obowiązkowy.
 • Liczbę godzin i przypisanie praktyk zawodowych do roku akademickiego określa obowiązujący studenta plan studiów.
 • Podczas praktyk student realizuje zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione uprzednio z koordynatorem praktyk.
 • Student otrzymuje zaliczenie praktyki po przedstawieniu pełnomocnikowi jego akceptacji wypełnionej Karty praktyk (załącznik) oraz krótkiego sprawozdania w formie wydruku A4, zawierającego opis i dokumentację zrealizowanych działań.
 • Student powinien rozliczyć się z praktyk nie później niż do 20 września danego roku kalendarzowego.
 • Student Wydziału Malarstwa może realizować praktyki:
  • w instytucjach kultury wskazanych przez wydział;
  • w galeriach wskazanych przez wydział;
  • poprzez organizację wystawy indywidualnej lub zbiorowej do 5 osób, z zastrzeżeniem, że tej aktywności artystycznej nie może już wykazać we wniosku o stypendium Rektora;
  • w dziedzinie lub instytucji związanej z wybraną specjalizacją, np. w studio fotograficznym, teatrze, pracowni ceramicznej, przy realizacji ściennej itp., z zastrzeżeniem, że tego typu praktyka musi być realizowana poza programem studiów;
  • poprzez asystenturę w studio artysty/tki, z wyłączeniem zaliczenia Karty praktyk przez kadrę dydaktyczną Wydziału Malarstwa.
 • Student ma prawo do samodzielnego zaproponowania miejsca odbycia praktyki i jej zakresu.
 • Oprócz procedury zaliczenia praktyk w oparciu o Kartę praktyk, student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie:
  • prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
  • zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • uczestnictwa w stażach;
  • wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej;
  • praktyki odbytej w ramach innego kierunku na uczelni macierzystej lub innych szkół wyższych.
 • Praktyki mogą być realizowane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 • W przypadku zaistnienia ze strony jednostki przyjmującej wymogu pisemnego skierowania na praktyki, prodziekan ds. studenckich na prośbę pełnomocnika ds. praktyk wystawia taki dokument.
 • Realizacja praktyk nie powinna kolidować z zajęciami odbywającymi się w ramach tygodniowej siatki zajęć Wydziału Malarstwa.
 • Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych.
 • Dziekan może określić zasady dofinansowywania praktyk studenckich w przypadku pozyskania na ten cel odpowiednich środków.
 • Student może otrzymać wynagrodzenie od organizatora praktyk na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy studentem a organizatorem praktyki.
 • Uczelnia nie ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania praktyki.
 • Student zobowiązany jest do samodzielnego dokonania formalności wynikających z przepisów prawa, które mogłyby mieć moc w okresie trwania praktyki w wybranej przez niego dziedzinie, np. wykonanie badań wysokościowych.