Historia Wydziału Malarstwa

historia Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie

w opracowaniu dr Jakuba Dąbrowskiego

 

historia Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie

w opracowaniu dr Jakuba Dąbrowskiego.

 

For­mo­wa­nie się Wy­dzia­łu (la­ta 1945–4949)

So­cre­alizm i wy­sta­wa w Ar­se­na­le (la­ta 1950–1955)

Czas ko­lo­ry­zmu (la­ta 1956–1968)

Wy­dział po odej­ściu ko­lo­ry­stów (la­ta 1969–1980)

Ma­lar­stwo w obli­czu po­li­tycz­nej bu­rzy (la­ta 1981–1989)

No­we cza­sy i si­ła tra­dy­cji (la­ta po 1989)