Zasady rekrutacji – jednolite studia magisterskie

Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach:

I etap – ocena teczek z pracami kandydatów. Całość przedstawionego materiału, każdego z kandydatów jest oceniana za pomocą punktów. Kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów, kwalifikowani są do egzaminu praktycznego.

II etap – egzamin praktyczny; trwa cztery dni ( szkice, rysunek postaci, obraz martwej natury, kompozycja na zadany temat). Prace oceniane są przez przyznawanie punktów za rysunek, malarstwo i kompozycję. Kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów, kwalifikowani są do następnego etapu – autoprezentacji.

III etap – autoprezentacja. Przedmiotem oceny jest wiedza merytoryczna dotycząca studiów, ogólna wiedza o świecie; umiejętność formułowania własnych poglądów i sądów. Autoprezentacja oceniana jest za pomocą punktów.
Końcowy rezultat egzaminu jest określony sumą uzyskanych punktów w etapie II i III. Egzamin ma charakter konkursowy. Osoby, które uzyskają wymaganą ilość punktów, są przyjęte na pierwszy rok studiów Wydziału Malarstwa.

Do pobrania: