Zapisy do pracowni na rok akademicki 2019/2020

Zapisy dla studentów od II do V roku będą  prowadzone przez system Akademus. Prosimy studentów o zalogowanie się do swojego konta w Akademusie. Posiadanie aktywnego konta będzie niezbędne do zapisów do pracowni. W razie problemów z logowaniem należy pisać na adres help@asp.waw.pl

 

  1. Począwszy od drugiego roku studiów student ma prawo wyboru pracowni kierunkowych w ramach struktury organizacyjnej Wydziału. O przyjęciu studenta do pracowni decyduje pedagog kierujący pracownią. Prowadzący pracownię może nie zgodzić się na przyjęcie studenta do prowadzonej przez siebie pracowni po zapoznaniu się dorobkiem artystycznym studenta lub z braku miejsca.

  2. Wyboru pracowni (wpisu na listę) student powinien dokonać na początku każdego roku akademickiego u prowadzącego pracownię w czasie pierwszego tygodnia zajęć w wypadku pracowni kształcenia kierunkowego (malarskich i rysunkowych) oraz dwóch tygodni zajęć w wypadku pracowni specjalizacji.

  3. Student ma prawo do zmiany wybranej wcześniej pracowni kierunkowej na inną po upłynięciu semestru i poinformowaniu prowadzącego pod warunkiem, że nowo wybrana pracownia dysponuje miejscem a jej prowadzący wrazi zgodę na przyjęcie studenta.

  4. O fakcie zmiany pracowni student powinien niezwłocznie poinformować dziekanat.

  5. Najpóźniej w siódmym semestrze studiów student powinien dokonać wyboru kierunkowej pracowni dyplomującej. Późniejsza zamiana pracowni możliwa jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody prowadzącego nowo wybraną pracownię.

  6. Począwszy od drugiego roku studiów student obowiązkowo wybiera co najmniej jedną pracownię specjalizacji dodatkowej (specjalizacja dodatkowa obligatoryjna) spośród pracowni wymienionych w katalogu pracowni kształcenia uzupełniającego wydziału lub spośród pracowni prowadzonych na innych wydziałach, których profil spełnia określone warunki tj. kształci studentów studiów magisterskich, ilość godzin zajęć jest zgodna z wydziałową siatką godzin, pracownia ma możliwość dyplomowania.

  7. Profil kształcenia w pracowni specjalizacji dodatkowej nie może być tożsamy z profilem pracowni kierunkowych na Wydziale Malarstwa.

  8. Student ma możliwość wyboru więcej niż jednej specjalizacji dodatkowej (specjalizacja dodatkowa fakultatywna) o ile będzie w stanie wypełnić wszelkie zobowiązania zarówno wynikające z planu i programu kształcenia na macierzystym kierunku jak i w wybranej pracowni.

  9. W przypadku wyboru więcej niż jednej pracowni specjalizacji dodatkowej student każdorazowo przed rozpoczęciem semestru ma obowiązek wskazać, która z tych pracowni będzie jego podstawową (specjalizacją obligatoryjną).

  10. Student ma prawo do zmiany wybranej przez siebie pracowni specjalizacji po zakończeniu semestru i uzyskaniu zaliczenia.