Zadanie badawcze nr 1/B – Język wypowiedzi malarskiej w aspekcie społecznym i indywidualnym

Projekt badawczy:

Warszawa Wrocław

Kierownik zadania badawczego:

dr hab. Artur Winiarski

Zespół biorący udział w zadaniach:

dr hab. Artur Winiarski, mgr Maciej Czyżewski, mgr Przemysław Klimek

Zatrudniona kadra z poza jednostki:

dr hab. Zbigniew Taranienko

Cel badania:

Zbadanie percepcji nowego języka malarstwa w wymiarze indywidualnym i ogólnospołecznym we Wrocławiu i w Warszawie. Badany był aspekt komparatystyczny obejmujący zagadnienia socjologiczne, kulturowe, filozoficzne, etniczne i estetyczne w kontekście zmian w wyrażaniu się językiem malarstwa, np. używania nowych środków wypowiedzi malarskiej: komputerów, wydruków cyfrowych itp.

Opis najważniejszych osiągnięć:

Wybór artystów i dzieł do prezentacji przewidzianej w październiku 2014 roku we Wrocławiu. Digitalizacja materiałów dokumentujących działalność artystyczną wybranych twórców. Opracowanie i redakcja wydawnictwa (napisanie przedmowy, sporządzeni bibliografii, indeksu osobowego, tekstu naukowo-krytycznego, wybór fotografii). Druk wydawnictwa.