Stypendium Rektora

Terminarz składania wniosków przez doktorantów o poniższe stypendia na rok akademicki 2015/2016

WNIOSKI O PRZYZNANIE

  • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Wnio­ski do po­bra­nia:

Wnio­sek o sty­pen­dium dla naj­lep­szych dok­to­ran­tów

Dy­­spo­­zy­­cja prze­­ka­­zy­­wa­­nia sty­­pe­n­dium na ko­n­to

In­for­ma­cje do­dat­ko­we:

Re­­gu­­la­­min po­­mo­­cy ma­­te­­ria­l­nej dla do­k­to­­ra­n­tów

Za­­rzą­­dze­­nie 25–2015