Stypendium Rektora – studenci

Terminarz składania wniosków przez studentów na rok akademicki 2015/2016

WNIOSKI O PRZYZNANIE

  • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

Wnioski do pobrania:

Wnio­sek o przy­zna­nie sty­pen­dium rek­to­ra

Dy­spo­zy­cja prze­ka­zy­wa­nia sty­pen­dium na kon­to

Informacje dodatkowe:

przy­dat­ne in­for­ma­cje w spra­wie po­mo­cy ma­te­rial­nej

Re­gu­la­min – po­moc ma­te­rial­na

Za­rzą­dze­nie nr 22–2015