Stypendia socjalne

Terminarz składania wniosków przez doktorantów o poniższe stypendia na rok akademicki 2015/2016

WNIOSKI O PRZYZNANIE

  • STYPENDIUM SOCJALNEGO

NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

WNIOSKI O PRZYZNANIE

  • STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE NAUCZANIA  OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Wnioski do pobrania:

Wnio­sek o przy­zna­nie sty­pen­dium so­cjal­ne­go

Wnio­sek o sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych

Wnio­sek o za­po­mo­gę

Oświad­cze­nie o nie­pob. świad. po­mo­cy ma­te­rial­nej na­wię­cej niż jed­nych stu­diach dokt

Dy­spo­zy­cja prze­ka­zy­wa­nia sty­pen­dium na kon­to

Informacje dodatkowe:

Re­gu­la­min po­mo­cy ma­te­rial­nej dla dok­to­ran­tów

Za­rzą­dze­nie 25–2015

Za­rzą­dze­nie 23–2015 wy­so­kość do­cho­du styp. so­cjal­ne

Kwo­ty i li­mi­ty 2015 2016