Stypendia socjalne – studenci

Terminarz składania wniosków przez studentów o poniższe stypendia na rok akademicki 2015/2016

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE

  • STYPENDIUM SOCJALNEGO  

NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE

  • STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE NAUCZANIA  OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wnio­sek o przy­zna­nie sty­pen­dium spe­cjal­ne­go dla osób nie­peł­no­spraw­nych

Wnio­sek o przy­zna­nie za­po­mo­gi

Oświad­cze­nie o nie­pob. świad. po­mo­cy ma­ter. na wię­cej niż jed­nym kier. stu­diów

Dy­spo­zy­cja prze­ka­zy­wa­nia sty­pen­dium na kon­to

Informacje dodatkowe:

przy­dat­ne in­for­ma­cje w spra­wie po­mo­cy ma­te­rial­nej

Re­gu­la­min – po­moc ma­te­rial­na

Za­rzą­dze­nie nr 22–2015

Za­rzą­dze­nie 23–2015 wy­so­kość do­cho­du styp. so­cjal­ne

Kwo­ty i li­mi­ty 2015 2016