Rekrutacja studia doktoranckie

Informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa

Terminarz rekrutacji:

11–16.09.2014

przyjmowanie kwestionariuszy osobowych i zdjęć pocztą elektroniczną od kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie

17.09.2014 w g. 10–16

18.09.2014 w g. 10–14

przyjmowanie dokumentów od kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydział Malarstwa oraz przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień na niestacjonarne studia doktoranckie

18.09.2014 g. 14.30

komisja rekrutacyjna dokona dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa na rok akademicki 2014/2015.

19.09.2014 g. 15

ogłoszenie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej

22.09.2014 g. 10

rozmowa kwalifikacyjna na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydział Malarstwa, sala nr 90

23.09.2014 g.15

wywieszenie listy osób przyjętych na niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa na rok akademicki 2014/2015 na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej ASP w Warszawie.

Kandydat na studia doktoranckie składa:
w formie elektronicznej na adres malarstwo@asp.waw.pl:

 • wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny (do pobrania na www.asp.waw.pl ),

 • cyfrowe kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236×295 pikseli dla 300 dpi), plik (.jpg, lub .tif), plik podpisany imieniem i nazwiskiem kandydata,

oraz w formie papierowej:

 • wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny,

 • 3 fotografie o rozmiarze 35 x 45 mm,

 • życiorys,

 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia bądź odpis dyplomu,

 • suplement,

 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

 • dokumentację prac (zdjęcia, CD/DVD),

 • dokumentację działalności artystycznej, projektowej i dydaktycznej (katalogi),

 • kserokopię dowodu osobistego.

UWAGA!
Fotografia papierowa składana przez kandydata wraz z innymi dokumentami musi być przygotowana wg następujących wymogów:

 • nie musi być kolorowa,

 • musi mieć jednolite tło,

 • musi mieć proporcje 35 mm x 45 mm,

 • musi być aktualna,

 • musi mieć dobrą jakość,

 • wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń,

 • osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,

 • brak refleksów w okularach.

Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wysłania na elektroniczną pocztę danego wydziału, musi być przygotowana wg następujących wymogów:

 • musi być kolorowa i mieć jednolite tło,

 • musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236×295 pikseli dla 300 dpi),

 • musi być aktualna,

 • musi mieć dobrą jakość,

 • wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń,

 • osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,

 • brak refleksów w okularach.