Program MOST

Program MOST

INFORMACJE DLA STUDENTÓW CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W KRAJOWEJ WYMIANIE MIĘDZYUCZELNIANEJ

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie umożliwia studentom realizację semestru lub roku studiów w wybranej polskiej uczelni artystycznej, która podpisała porozumienie z ASP w tym zakresie. Porozumienia o wymianie studentów odpowiednich kierunków studiów ma na celu pogłębienie wiedzy kierunkowej studentów, a także rozszerzenie lub zmianę programu semestru lub roku studiów między uczelniami.

Wydział Malarstwa na wymianę studencką przyjmuje studentów jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II roku studiów w uczelni macierzystej i nie później niż po dokonaniu wpisu w uczelni macierzystej na rok IV.

Wymiana studencka odbywa się na zasadzie wzajemności i równorzędności zapewnianych warunków. Decyzję o wymianie studentów podejmują każdorazowo dziekani po obustronnej akceptacji programu studiów.

 

Studenci Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, chcący wziąć udział w programie mogą:

  • Wybrać uczelnię z poniższej listy, z którą ASP w Warszawie zawarła stosowne porozumienie:

a) Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (porozumienie)

b) Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (porozumienie)

c) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (porozumienie)

d) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (porozumienie)

e) Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (porozumienie)

 

  • Sprawdzić, czy wybrana uczelnia ma w ofercie analogiczny kierunek studiów, jak studiowany w ASP w Warszawie.
  • Uzupełnić „Formularz porozumienia o wymianie studentów”.
  • Kompletny „Formularz” przedstawić do akceptacji Dziekanowi Wydziału ASP w Warszawie.
  • Skontaktować się z odpowiednim Dziekanatem wybranej uczelni i uzyskać akceptację Dziekana Wydziału uczelni przyjmującej.

Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem wpisów z wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu o programie zajęć w karcie okresowych osiągnięć studenta. Studenta obowiązuje zaliczenie programu semestru lub roku studiów wraz z ocenami i punktami ECTS w szkole przyjmującej.

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu o programie zajęć
i zebraniu wpisów w wykazie zaliczeń należy uzyskać od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej,potwierdzenie ich zrealizowania.

W uczelni macierzystej należy przedstawić Dziekanowi wykaz zaliczeń. Przedstawienie wykazu jest podstawą uzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów.
Studenci uczelni partnerskich, którzy chcą zrealizować semestr lub rok studiów w ASP w Warszawie powinni złożyć w odpowiednim Dziekanacie Wydziału ASP w Warszawie szczegółowy opis proponowanego programu zajęć zaakceptowany przez Dziekana Wydziału uczelni macierzystej w terminie do:

15 września – w przypadku semestru zimowego
31 stycznia – w przypadku semestru letniego
Dodatkowe informacje:

Studenci uczestniczący w wymianie pozostają studentami macierzystej uczelni. Uczestnicy programu uiszczają opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne w uczelni macierzystej.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu przysługujące stypendia,przyznaje i wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

Uczelnia przyjmującą powinna w miarę możliwości zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim (na wniosek studenta).

Legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni macierzystej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie!!!

Materiały do pobrania:

Most porozumienie

Karta osiągnięć