II Pracownia Rysunku

 

Prowadzący:

dr hab. Tomasz Milanowski

mgr Katarzyna Dyjewska

 

Program Pracowni

Na Wydziale Malarstwa rysunek odgrywa szczególną rolę. Z jednej strony jest on samodzielnym językiem wypowiedzi artystycznej, z drugiej nie sposób wyobrazić sobie doskonalenia warsztatu artysty malarza bez oparcia na solidnym warsztacie rysunkowym. Problemy ujawniające się w malarstwie często znajdują swe rozwiązanie w rysunku. To co cenne w rysunku, to jego bezpośredniość i brak barier technologicznych. Dlatego może on pełnić rolę pierwszej notatki idei artystycznej i być poligonem doświadczalnym dla koncepcji rozwijanych później w malarstwie i innych technikach.

Tradycyjny na Wydziału Malarstwa system pracy oparty na modelu, studium postaci, studium aktu nie stracił na aktualności. Model w naszej pracowni obecny jest stale. Jednocześnie pracownia jest miejscem konfrontacji odmiennych światopoglądów, wymiany myśli, doświadczeń. Rolą dydaktyka jest wspieranie kształtującej się postawy i indywidualności studenta. Ważna jest również twórcza postawa pedagoga, jego obecność w życiu artystycznym. Daje to bowiem studentowi szansę dialogu. Tylko dialog oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu tworzy atmosferę sprzyjającą rozwojowi kreatywnej, otwartej postawy twórczej.

Każdy student powinien być świadomy swojej odrębności wynikającej z różnicy doświadczeń i przeżyć. Wspieranie indywidualności studenta to również zachęcanie do odważnego prezentowania odmiennej postawy artystycznej, wyrażania trudnych emocji i tworzenia nietypowych koncepcji i rozwiązań.

Ważnym elementem edukacji artystycznej w naszej pracowni jest zachęcanie studenta do prezentacji swoich osiągnięć rysunkowych poza murami Akademii oraz wspieranie samodzielnych inicjatyw. W 2016 roku studenci pracowni utworzyli ogólno-wydziałowe Koło Naukowe Rysownicy. Prowadzą również stronę na facebooku Malarze Rysują, na której każdy student Wydziału Malarstwa może zaprezentować swoje rysunki.

Funkcjonując w dynamicznym świecie, sztuka zawsze jest wrażliwa na zmiany społeczne i kulturowe. Dobra sztuka potrafi wychwycić to co ważne z nieistotnego szumu informacji. Nie tylko reaguje, ale również generuje zmiany i współuczestniczy w procesach kulturowych. Dlatego rolą pedagoga jest zachęcanie do poszukiwania nieznanych dotąd wzorców, skojarzeń, znaków plastycznych i idei wnoszących w nasze życie nowe wartości.

 

SYLABUS