WYDZIAŁ MALARSTWA HYBRYDOWO – informacja Dziekana WM z dn. 16.10.2020

Opublikowano 19 października 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 40/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  z dnia 16 października 2020 r. Wydział Malarstwa pozostaje przy nauczaniu hybrydowym.

§ 1, punkt 2 : Zajęcia teoretyczne (w tym lektoraty) prowadzone będą w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie kształcenia.
§ 1, punkt 3 : Zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być realizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym będą prowadzone w formie stacjonarnej w budynkach ASP w Warszawie, w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wytycznych określających „wymogi jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, doktorantów, pracowników i osób z zewnątrz przebywających na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym także uczestniczenia w zajęciach, których wdrożenie w istotny sposób powinno ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem sars-cov-2 podczas przebywania na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym także uczestniczenia w zajęciach”.
§ 1, punkt 7 : Ze względu na specyfikę każdego z prowadzonych w ASP w Warszawie kierunków, dziekani właściwych wydziałów określą szczegółowy wykaz zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie oraz organizację prowadzonych zajęć dydaktycznych na kierunku.

Wykaz zajęć praktycznych z możliwością* realizacji stacjonarnie na Wydziale Malarstwa:

– Malarstwo dla studentów I roku

– Malarstwo dla studentów II-V roku

– Rysunek dla studentów I roku

– Rysunek dla studentów II-V roku

– Technologia i techniki malarstwa sztalugowego

– Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych
– Elementy budowy obrazu

– Rzeźba

– Specjalizacje: Tkanina artystyczna, Tkanina eksperymentalna, Technologia i techniki malarstwa ściennego, Rzeźba, Struktury wizualne, Sztuka w przestrzeni publicznej

– Propedeutyka projektowania graficznego

– Seminarium dyplomowe

– Formy rysunku współczesnego

* Realizacja przedmiotu stacjonarnie jest jedną z trzech opcji pracy, którą deklaruje przy zapisie student. Stacjonarna realizacja przedmiotu może odbywać się w pracowni lub na zasadzie konsultacji z prowadzącym.

Organizacja zajęć dydaktycznych z możliwością realizacji stacjonarnie na Wydziale Malarstwa:

– Malarstwo dla studentów I roku

Zajęcia odbywają się w czterech grupach.
Każdej grupie przyporządkowana jest sala, w której znajduje się maksymalnie 8 stanowisk do pracy malarskiej (ponad 6m2 / studenta), odległych od siebie o ponad 2 metry odległości.

– Malarstwo dla studentów II-V roku

W pracowniach malarskich prowadzący zorganizowali maksymalnie 10 stanowisk do pracy malarskiej (około 5m2 / studenta), odległych od siebie o ponad 2 metry odległości. Ta liczba stanowiła limit chętnych do pracy stacjonarnej w sali.
Pozostali zapisani na przedmiot studenci pracują poza uczelnią i konsultują prace z prowadzącym stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się na termin. Prowadzący kontroluje harmonogram i zapobiega grupowaniu się oczekujących na konsultację studentów.

W Sali dedykowanej dyplomantom zorganizowano 7 stanowisk stacjonarnych, odległych od siebie o ponad 2m i wypełniających obostrzenie przestrzenne 4m2/studenta. Miejsca chętnym przydzielono po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta.

– Rysunek dla studentów I roku

Zajęcia odbywają się w czterech grupach.
Każdej grupie przyporządkowana jest sala, w której znajduje się maksymalnie 8 stanowisk do pracy malarskiej (ponad 6m2 / studenta), odległych od siebie o ponad 2 metry odległości.

– Rysunek dla studentów II-V roku

W pracowniach malarskich prowadzący zorganizowali maksymalnie 10 stanowisk do pracy malarskiej (około 5m2 / studenta), odległych od siebie o ponad 2 metry odległości. Ta liczba stanowiła limit chętnych do pracy stacjonarnej w sali.
Pozostali zapisani na przedmiot studenci pracują poza uczelnią i konsultują prace z prowadzącym stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się na termin. Prowadzący kontroluje harmonogram i zapobiega grupowaniu się oczekujących na konsultację studentów.

– Technologia i techniki malarstwa sztalugowego

I i II rok: Zajęcia odbywają się w czterech grupach rotacyjnie (na wskazaną godzinę) lub w rozdziale na pomieszczenia umożliwiającym zachowanie obostrzenia 4m2 / studenta oraz 2m odległości.

– Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

I i II rok: Zajęcia odbywają się w czterech grupach rotacyjnie (na wskazaną godzinę) lub w rozdziale na pomieszczenia umożliwiającym zachowanie obostrzenia 4m2 / studenta oraz 2m odległości.
– Elementy budowy obrazu

III rok: Studenci mają możliwość odbycia konsultacji stacjonarnie na wskazaną przez prowadzącego godzinę.

– Rzeźba

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach w pomieszczeniach umożliwiających zachowanie obostrzenia  4m2 / studenta oraz 2m odległości.

 

– Specjalizacje: Tkanina artystyczna, Tkanina eksperymentalna, Technologia i techniki malarstwa ściennego, Struktury wizualne, Rzeźba

W pracowniach prowadzący zorganizowali stanowiska do pracy stacjonarnej (minimum 4m2 / studenta), odległych od siebie o ponad 2 metry odległości. Ta liczba stanowiła limit chętnych do pracy stacjonarnej w sali.
Pozostali zapisani na przedmiot studenci pracują poza uczelnią i konsultują prace z prowadzącym stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się na termin. Prowadzący kontroluje harmonogram i zapobiega grupowaniu się oczekujących na konsultację studentów.

– Sztuka w przestrzeni publicznej

Studenci konsultują prace z prowadzącym stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się na termin. Prowadzący kontroluje harmonogram i zapobiega grupowaniu się oczekujących na konsultację studentów.

– Propedeutyka projektowania graficznego

Zajęcia odbywają się w czterech grupach rotacyjnie (raz w miesiącu na wskazany termin stacjonarnie, zachowując obostrzenia sanitarne 4m2/studenta oraz 2m odległości), pozostałe godziny zajęć wypełniane są współpracą on-line.

– Seminarium dyplomowe

Studenci konsultują prace z prowadzącym stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się na termin. Prowadzący kontroluje harmonogram i zapobiega grupowaniu się oczekujących na konsultację studentów.

– Formy rysunku współczesnego

W pracowniach malarskich prowadzący zorganizowali maksymalnie 10 stanowisk do pracy malarskiej (około 5m2 / studenta), odległych od siebie o ponad 2 metry odległości. Ta liczba stanowiła limit chętnych do pracy stacjonarnej w sali.
Pozostali zapisani na przedmiot studenci pracują poza uczelnią i konsultują prace z prowadzącym stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu się na termin. Prowadzący kontroluje harmonogram i zapobiega grupowaniu się oczekujących na konsultację studentów.

Wszystkie osoby przebywające na Wydziale Malarstwa (studenci, pracownicy, pozujący modele, doktoranci)  zobowiązane są do przestrzegania wytycznych zawartych w wymogach, jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, doktorantów, pracowników i osób z zewnątrz przebywających na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym także uczestniczenia w zajęciach, których wdrożenie w istotny sposób powinno ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem sars-cov-2 podczas przebywania na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym także uczestniczenia w zajęciach,

czyli m.in. do zasłaniania ust i nosa, zachowywania odległości, dezynfekcji rąk i wpisywania się do ewidencji na portierni.

Z poważaniem,

Prof. Tomasz Milanowski, Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie